July 14, 2024

Eagle Eye Community

A PURE HEART – HOW CAN WE HAVE IT?

ANG MINANANG KASALANAN (THE ORIGINAL SIN)

Spread the love
5
(4)

(This article is intended for Filipino readers.)

Anu nga ba ang minanang kasalanan at anu nga ba ang totoong kasalanan ni Adan at ni Eva? Ito nga ba ay ang pagkain ng literal na prutas?

Kapatid, naitanong mo na ba kung bakit namana natin ang kasalanan ng ating unang magulang? Kung bakit LAHAT ng tao ay ipinanganak na may kasalanan (Rom. 3:23)? Kung bakit kahit nasa sinapupunan ka palang ng iyong ina ikaw ay hinugis na sa kasamaan at kasalanan (Psalm 51:5)?

Pinapanalangin ko na ang paghahangad sa katotohanan at ang pagiging mapanalanginin ang mananaig sa bawat isa sa atin upang magsumikap pa na magbasa ng Biblia para maintindihan ang Katotohanan sa tunay na nangyari sa Hardin ng Eden at kung anu talaga ang “Ang Namanang Kasalanan (Original Sin)”.

Kung maiintindihan mo na ang totoong nangyari doon, at kung anu ang kasalanang nagawa ng ating ama at ina na sina Adan at Eva, mas lalo mong maiintindihan at mapapahalagahan ang rason kung bakit kailangan ng ating Panginoong Hesu Kristo na maipapanganak sa pamamagitan ng isang virhen at kung bakit kailangan Nyang ibuhos ang kanyang dalisay na dugo para tayo ay maligtas.

“Mag-aaral ka para maipakita mo ang iyong sarili na aprobado ng Dios, isang manggagawang hindi kailangang mahiya, wastong hinahati ang salita ng katotohanan” (2 Timoteo 2:15).


ANG PUNO NG PAGKILALA NG MABUTI AT MASAMA AT ANG PUNO NG BUHAY

Mababasa natin sa Genesis 2:9,

“At pinatubo ng Panginoong Dios sa lupa ang lahat ng punong kahoy na nakalulugod sa paningin, at mabubuting kanin; ang puno ng buhay ay nasa gitna ng hardin, at ang puno ng pagkakilala ng mabuti at masama.”

Maraming mga tao ngayon ang nagaakala na ang “Puno ng Pagkilala ng Mabuti at Masama” at ang “Puno ng Buhay” sa Genesis 2:9b ay mga literal na puno at katulad lang sa mga ordinaryong punong kahoy na namumunga. Pero pansinin natin ang sabi sa Genesis 2:9a:

“At pinatubo ng Panginoong Dios sa lupa ang LAHAT ng punong kahoy na nakalulugod sa paningin, at mabubuting kanin;”

Pinatubo daw ng Diyos sa lupa ang LAHAT ng Puno (every tree) na pwedeng kainin (good for food). Ang tanong ngayon: “Kung ang lahat ng puno na pinatubo sa lupa ng Panginoon ay pwedeng kainin ang bunga, bakit hindi pwedeng kainin ang bunga ng Puno ng Pagkilala ng Mabuti at Masama?”

Ibig sabihin lang nito, Hindi sya katulad sa mga natural na puno na tumutubo sa lupa sa Hardin ng Eden na pwedeng kainin (good for food). Hindi sya literal na puno na tulad ng ating nakikita. Dahil walang literal na puno na pagkinain mo ang bunga ay malalaman mo ang mabuti at masama. Kung hindi ito literal na puno, hindi ito tumutubo sa lupa, dahil mga literal na puno lang ang tumutubo sa lupa.

Ganun din ang “Puno ng Buhay”. Hindi din iyon literal na puno na namumunga ng literal na bunga na kapag kinain ay magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Walang literal na puno na makakpagbigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Iisa lamang ang pinanggagalingan ng Buhay, iyon ay ang Espiritu ng Diyos na nasa Kanyang Salita (John 6:68, 6:63). At ang Panginoong Hesu Kristo ang Salitang nagkatawang Tao (John 1:14). Kaya nga sinabi Nya sa Juan 14:6, Ako ang daan, at ang katotohanan, at ang buhay: sinoman ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko.”

Pansinin din uli natin ang pagkakasulat sa Genesis 2:9. Mapapansing nahahati ang verse na ito sa Dalawa. Ang unang kalahati ay nagsasabi ng mga natural o literal na punong kahoy: “At pinatubo ng Panginoong Dios sa lupa ang lahat ng punong kahoy na nakalulugod sa paningin, at mabubuting kanin;”. Ang pangalawang kalahati naman ay nagsasabi ng hindi literal na mga Punong kahoy: “ang puno ng buhay ay nasa gitna ng hardin, at ang puno ng pagkakilala ng mabuti at masama.”

Ipinapakita ng bersikulong ito na may dalawang klase ng puno: ang literal o natural na mga puno at ang hindi literal na mga Puno (Espiritwal).


ISA PANG URI NG HARDIN

Ngayong alam na natin na ang “Puno ng Pagkilala ng Mabuti at Masama” at ang “Puno ng Buhay” ay hindi literal na mga puno, at meron palang dalawang klase ng puno, ang literal at ang Espiritwal. Ang susunod na tanong ngayon ay:

Kung ang “Puno ng Pagkilala ng Mabuti at Masama” at ang “Puno ng Buhay” ay mga Espiritwal na puno, sa anung klaseng hardin sila makikita? Sa Hardin ng Eden din ba na isang literal at natural na hardin na ginawa ng Diyos o sa isang hindi din natural na hardin?

Dapat nating malaman na meron pang isang klase ng hardin na binabangit sa Biblia na lingid sa kaalaman ng lahat, isang klase ng hindi literal na hardin kung saan, hindi din mga literal na puno ang tumutubo. Ang sabi sa Awit ni Solomon 4:12:

Ang hardin na nababakuran ay ang aking kapatid na babae, aking asawa; bukal na nababakuran, balon na natatakpan.

Ang isang klase pa daw ng hardin ay ang mga kababaihan (aking kapatid na babae, aking asawa). Kaya sila tinawag na hardin dahil sa kanila din “tumutubo” at naggagaling ang “binhi” o ang mga taong ipinapanganak. Ang binhi ay anak (tingnan sa Gen. 4:15).

Dahil alam na natin na ang “Puno ng Pagkilala ng Mabuti at Masama” at ang “Puno ng Buhay” ay hindi literal na mga puno, ang mga ito ay tumutubo at makikita lamang sa hindi rin natural na hardin, na alam na rin nating walang iba kundi ang mga kababaihan.


“SA GITNA NG HARDIN”

Kung ang mga kababaihan ay tinatawag din na isang hardin, saang parte ngayon ng kanilang katawan ang sinasabing “sa gitna ng hardin” kung saan naroon ang “Puno ng Pagkilala ng Mabuti at Masama” at ang “Puno ng Buhay”?

Ang centro o ang gitna (midst) na parte ng mga kababaihan ay walang iba kundi ang kanilang sinapupunan kasama na ang kanilang sexual reproductive organ. Kung saan nanggagaling ang “binhi” o ang mga pinapanganak (child). Naroon sa sexual reproductive organ ni Eva ang “Puno ng Pagkilala ng Mabuti at Masama” at ang “Puno ng Buhay”.

Ang reproductive organ na iyon ay pinamamahalaan ng dalawang Batas: ang Puno ng Pagkilala ng Mabuti at Masama (Batas ng Kamatayan) at ang Puno ng Buhay (Batas ng Buhay).

Ang Puno ng Buhay ay ang Salita ng Diyos o ang “Batas ng Buhay” na kung saan nagsasabi na ang bawat uri ng nabubuhay ay dapat magbunga lamang ng kanyang uri (Gen.1:11,12,24) at sa takdang panahon (Ecc. 3:1-8). Ito ay ang tamang paraan ng pagpaparami. Ang tao din ay dapat magparami sa kapwa nya tao (kanyang kauri) upang magkaroon ng buhay na walang hanggan ang bawat ipinapanganak. Ang “Bunga” ng punong ito ay ang Buhay.

Ngunit ang Puno ng Pagkilala ng Mabuti at Masama naman ay ang Maling Paraan o ang “Batas ng Kamatayan”. Ito ang maling paraan ng pagpaparami na hindi ayon sa Salita ng Diyos. Ang “Bunga” ng punong ito ay walang iba kundi kamatayan.

At ang dapat lang nilang “kainin” (pagpaparami) ay ang “Bunga” ng Puno ng Buhay o ang Batas ng Buhay.


“KINAIN”

Ang salitang “kinain” ni Eva ang bunga ng Puno ng Pagkilala ng Mabuti at Masama ay hindi literal na kinain dahil ito’y hindi rin literal na puno at ang bunga nito ay mas lalong hindi rin literal na bunga.

Ang ibig sabihin ng salitang kinain ay walang iba kundi ang pagpaparami o ang sexual intercourse kagaya ng sinasabi sa Proverbs 30:20.

“Gayon ang lakad ng mangangalunyang babae; siya’y kumain, at nagpapahid ng kaniyang bibig, at sinabi, hindi ako gumawa ng kasamaan.”

Ang paggawa daw ng isang sexual act ng isang babaeng nakikiapid ay katulad nang siya ay kumain.

Walang duda na ang gamit ng reproductive organ ay para sa pagpaparami (reproduce). Ang babae ay ibinigay kay Adan upang sila’y magparami (Gen. 1:28). Ayon sa banal na plano ng Diyos, si Adan at ang kanyang asawa ay dapat magtagpo sa takdang oras at panahon (Eccle.3:1-8) upang kumain (magparami, makibahagi) ng bunga (buhay) ng Puno ng Buhay sa gitna ng hardin. Ang epekto sana ng pagkain ng bunga noon ay ang pagkakaroon ng mga anak na lalaki at babae ng Diyos na may buhay na walang hanggan.

Ngunit si Eva ay kinain ang bunga ng Puno ng Pagkilala ng Mabuti at Masama na ang ibig sabihin ay siya’y nagparami (nakipagsexual intercourse) sa hindi nya kauri (hindi tao kagaya niya) na naging sanhi ng kasalanan at kamatayan.

Kung hindi kay Adan, kanino ngayon nakipagsexual intercourse si Eva noong kinain nya ang Puno ng Pagkilala ng Mabuti at Masama?


SERPENTE – PINAKAMATALINO AT NAKAKAPAGSALITA

“Ang ahas nga ay lalong tuso kay sa alin man sa mga hayop sa parang na nilikha ng Panginoong Dios. At sinabi niya sa babae, Tunay bang sinabi ng Dios, Huwag kayong kakain sa alin mang punong kahoy sa halamanan?” – Genesis 3:1

Pansinin: Sa alin man sa mga hayop, ang Serpente lang ang nakakapagsalita! At ito ay lalong tuso (pinakamatalino) kaysa sa kanila.

Noong isinumpa na ng Diyos ang Serpente sa Gen. 3:14, doon lamang sya nagsimulang gumapang. Ginawa ng diyos ang katawan nya na katulad ng ahas na gumagapang. Pero bago sya isinumpa ng Diyos, malinaw na sinasabi ng Bibliya na ang serpente ay hindi gumagapang (bakit pa ito susumpaing gumapang kung sa simula palang ito ay gumagapang na?). Ito ay nakakapagsalita at kinakausap si Eva (Gen. 3:2).

Dahil sinasabi ng Bibliya na siya ay nakakapagsalita at pinakamatalino, sya ay kasunod ng tao. Pero di katulad ng tao, hindi sya kaimahe at kawangis ng Diyos (Gen 1:27).

Sa ngayon, wala ka nang makikitang serpente na nakakapagsalita at nakapaglalakad dahil isinumpa na sya ng Diyos sa Genesis 3:14 para gumapang kagaya ng ahas.


ANG SERPENTE AT ANG TAO AY PWEDENG MAGKAANAK

Ang serpente ay inakit si Eva at nakipagsexual intercourse sa kanya. Alam ni Satanas na ang tamud ng ahas ay maaaring sumanib sa itlog ng babae. Ang ahas na kung saan ay halos kapareho sa tao ay may genetic make-up na halos kapareho sa mga tao na maaaring makaanak sa tao. Ang serpente lang ang natatanging makakagawa nito. Kaya, siya ay ginagamit ni Satanas upang makabuo ang kaniyang binhi at para sirain ang sangkatauhan.

Ang paghalong-uri sa pagitan ng (Serpente) at isang babae (Eva) ay naganap sa Hardin ng Eden. Subalit winasak ng Diyos ang paraang ito ng Serpente, at wala ng ibang hayop muli ang maaari pang makahalo sa tao. Hindi nilikha ng Diyos ang lahat ng mga hybrids. Ipinagutos Niya sa bawat uri ng mga may buhay ay dapat magparami ayon sa kanilang uri (Gen.1:11,24).

Ito ang dahilan kung bakit tinakpan ni Eva at Adan ang kanilang sexual organs noong silay nagkasala dahil iyon ang bahagi ng katawan na nagkasala (dahil kung literal na pagkain ng prutas ang kanilang kasalan, dapat ang bibig nila ang kanilang tinakpan).

Pansinin din ang sumpa ng Diyos kay Eva noong siya’y magkasala sa Genesis 3:16:

Sinabi niya sa babae, pararamihin kong lubha ang iyong kalumbayan at ang iyong paglilihi; manganganak kang may kahirapan; at nanaisin mo ang iyong asawa, at siya’y papapanginoon sa iyo.

Kung literal na prutas ang kinain ni Eva, bakit ang sinumpa ng Diyos ay ang kanyang paglilihi at panganganak na parehong may kinalaman sa kanyang sexual reproductive organ? Bakit hindi ang kanyang bibig na siyang kumain? Isa pa, bakit sinabi ng Diyos sa sumpa na NANAISIN MO ANG IYONG ASAWA? Ibig sabihin lang nito ay may iba pang ninais si Eva maliban sa Kanyang asawa.

Gusto ni Satanas na maging katulad ng Diyos (Isa. 14:14), at para maging katulad ng Diyos, kailangan mayroon din siyang anak. At siya’y nagwagi, nagkaroon ng anak ang serpente kay Eva.


ANG KASALANAN AY NAKAPASOK SA SANGKATAUHAN

Noong ang Serpente ay nakiapid kay Eva, ang binhi niya ay naitanim niya sa bahay-bata ni Eva at itoy sumanib sa itlog na nagreresulta sa kapanganakan ng isang hybrid – si Cain – isang masamang binhi! At ang kamatayan ay dumating sa mundo. Ang kasalanan ay pumasok sa sangkatauhan at ang tao ay naging isang namamatay na kaluluwa. May genetic disturbance na naganap sa tao at ang tao ay nahaluan. Ang parusa sa hindi pagsunod sa utos ng Diyos ay Kamatayan. At magmula nga noon, ay naging makasalanan na ang bawat ipinapanganak sa mundo.


SI CAIN – ANG UNANG HYBRID

“At sinabi ng Panginoong Dios sa ahas, Sapagka’t ginawa mo ito, ay sumpain ka ng higit sa lahat ng hayop, at ng higit sa bawa’t ganid sa parang; ang iyong tiyan ang ilalakad mo, at alabok ang iyong kakanin sa lahat ng mga araw ng iyong buhay: At papagaalitin ko ikaw at ang babae, at ang iyong binhi at ang kaniyang binhi: ito ang dudurog ng iyong ulo, at ikaw ang dudurog ng kaniyang sakong..” — Genesis 3:14-15

Nabasa natin sa Genesis 3:15 na ang Serpente ay may binhi (Anak). Sino itong anak ng serpente?

Ang sabi ng Bibliya, si Eva ay “ang ina ng lahat ng mga nabubuhay” (Gen.3:20) pero bakit hindi sinabi na si Adan ang Ama ng lahat ng nabubuhay? Ito’y nagpapakita lang na may anak si Eva na ang ama ay hindi si Adan. Pinangalanan ni Adan ang unang anak ni Eva na Cain na ang ibig sabihin ay INANGKIN. Dahil hindi totoong siya ay anak ni Adan, siya ay inangking anak lamang.

Ito ang dahilan kung bakit si Cain ay masama hindi kagaya ni Adan at ni Eva. Siya ay mamamatay tao kagaya ng kanyang ama. Ang sabi sa 1 John 3:12 “…si Cain ay sa masama, at pinatay ang kaniyang kapatid.” Kaya nga si Cain ay hindi nakatala sa talaan ng lahi ni Adan (Gen. 5) dahil siya ay sa masama at hindi kay Adan. Sa Jude 14 sinabi na si Enoch ang pangpito mula kay Adan. Kung si Cain ay kalahi ni Adan, si Enoch dapat ay pangwalo sa talaan.

Ni minsan, wala sa Bibliya ang nagsasabi na si Cain ay anak ni Adan.


SI CAIN AT SI ABEL

Ang lahat ng nabanggit sa itaas ay nagpapatunay na ang dugo ay sangkot sa namanang kasalanan sa pamamagitan ng sekswal na pakikiapid ni Eva na nagbunga ng pagkakapanganak sa binhi ng Serpente — si Cain.

Si Abel ay may kapahayagan (na mula sa Diyos) sa totoong naganap doon sa Hardin ng Eden na humantong sa pagkakasala ng sangkatauhan. Alam nya na ang totoong kasalan ng kanyang mga magulang ay hindi ang pagkain ng literal na prutas, kundi ito’y may kinalaman sa dugo sa pamamagitan ng sekswal na pakikiapid. Kaya nga ang alay nya ay dugo din. Pinatay niya ang panganay ng kaniyang kawan at inalay ang mga ito sa Diyos. Ang handog ni Abel ay isang matuwid na handog na kinalugdan ng Diyos.

Habang si Cain naman, bilang anak ng Serpente, ay walang kapahayagan na galing sa Diyos sa totoong kasalanan ng kanyang mga magulang. Ang pagkakaalam nya ay kumain nga ng literal na prutas ang naging kasalanan nila (kagaya ng pagkakaalam ng nakararaming tao ngayon). Kaya ang inalay nya sa Diyos ay mga literal na prutas din! At syempre, ito ay hindi kakalugdan ng Diyos dahil walang kinalaman ang literal na prutas sa kasalanan ni Eva at Adan.


ANG LAHI NG SERPENTE (ANG MGA ANAK NG TAO)

Namana ni Cain ang ugali ng kanyang ama na galing kay Satanas – mamatay tao, sinungaling, magagalitin Gen.4:8,9). Basahin ang John 8:44. Ang talaan ng lahi ni Cain ay mababasa sa Genesis 4:16-24, at ito’y nagpapakita kung anung mga klase ng tao sila.

Si Lamech na apo sa talampakan ni Cain ay dalawa ang asawa (Gen. 4:19). At katulad din ni Cain, si Lamech ay isa ring mamamatay tao(Gen.4:23). Ang mga anak ni Cain ay mga matatalino sa mga makamundong bagay. Sila ay mga imbentor, tagatayo ng mga malalaking syudad at monumento at mga negosyante (Gen. 4:17-22).

Tinawag ng Bibliya ang mga lahi ni Cain na “mga tao” at sila ay mabilis na dumami sa lupa at ipinanganak sa kanila ang mga magagandang babae (Gen. 6:1).


ANG LAHI NI ADAN (ANG MGA ANAK NG DIYOS)

Sa Genesis 5 natin mababasa ang talaan ng lahi ni Adan na tinawag ng Bibliya na mga anak ng Diyos (Gen. 6:2). Mababasa natin doon kung sino-sino ang mga purong anak ng Diyos at walang halo ng pagkaserpente. Ang talalan ay nagtatapos kay Noah na siyang nagiisang sakdal (perpekto, puro, walang halo ng serpente) sa kanyang henarasyon. Tanging si Noah na lamang ang natitira at huling anak ng Diyos na walang halo ng serpente (Gen. 6:9).

Ang mga anak ng Diyos ay mga sempleng tao. Sila ay sumasamba sa totoong Diyos. At makikita natin sa kasaysayan na karamihan sa kanila ay mga pastol. Wala kang makikitang ugali ng serepente sa kanila dahil sila ay mga purong anak ni Adan.


ANG PAGAASAWA NG DALAWANG LAHI

(ANG MGA ANAK NG DIYOS AY NAGASAWA NG MGA ANAK NG TAO)

Sinasabi sa Genesis 6:1 na dumami ang mga anak ng tao sa lupa, at naipanganak sa kanila ang mga magagandang babae. At dito nakita ng mga anak ng Diyos na pawang magaganda ang mga anak ng tao, at sila’y nagsikuha ng kanilang maasawa (Gen. 6:2). Walang duda na ginamit ni satanas ang kagandanhang pisikal para akitin ang mga anak ng Diyos upang magtagumpay siya sa kanyang plano na mahalu-an ng lahi ng serpente ang mga anak ng Diyos. At nagtagumpay nga si satanas.

Mababasa sa Genesis 6:4 na sa mga panahong iyon, ay naipanganak ang mga higante. Dahil sa tuwing magaasawa ang mg anak ng Diyos (lahi ni Adan) ng mga anak ng tao (lahi ni Cain), ang anak nila ay nagiging higante (Gen. 6:4). Ito’y resulta ng genetic disturbance dahil magkaibang uri ang anak ng Diyos at mga anak ng tao. Kapag ang dalawang magkaibang uri ay nagkaanak, ito ay labag sa utos ng Diyos at sa natural na desenyo, kaya ang anak nila ay nagiging higante.

Ang mga higanteng ito ay parehong higante sa pisikal at intelektwal na aspeto. Sila ay mga makapangyarihan at mga bantog na tao (Gen. 6:4).

(Sa panahon natin ngayon, hindi lamang ang mga tao ang “hybrid”, dahil sa kagagawan ng tao, pati na ang mga hayop at mga halaman ay hinahybrid na rin. Ang halimbawa nito ay ang Liger na galing sa Leon at Tigre at ang Mule na resulta naman ng pinagsamang Kabayo at Asno. At ang mga hayop na ito ay pawang mga higante kompara sa kanilang mga magulang. Ngunit patay ang kanilang binhi. Sila ay hindi makapagpaparami kasi sila ay walang sariling kauri.)

Nasira ni Satanas ang purong lahi ni Adan. At dumami pa ng dumami ang lahi ng tao hangang sa isang anak ng Diyos nalang ang natitira sa mundo na walang halo ng dugo ng serpente. Iyon ay walang iba kundi si Noah. Si Noah ay lalaking matuwid at sakdal noong kapanahunan niya siya ay lumalakad na kasama ng Dios (Gen. 6:9).


ANG BAHA

Nakita ng Diyos ang kasamaan ng tao (mga anak ng tao) at patuloy pa silang dumadami at gumagawa ng masama. Ang Baha ay dumating bilang hatol sa mga anak ng tao sa kanilang kasamaan (Gen. 6:11-13). Bago hatulan ng Diyos ang mga tao, kailangan munang mawala sa eksena ang lahat ng mga purong anak ng Diyos maliban kay Noah na siyang naatasang gumawa ng Arka.

Lahat ng mga anak ng serpente ay nalipol sa baha. Ngunit dahil si Noah nalang ang natitirang purong anak ng Diyos, ang asawa at mga anak nito ay pawang may halo na ng lahi ng serpente. At ang bawat lahi ng mga tao ay nagsimulang muli sa mga anak ni Noah na si Shem, Ham at Japheth.


LAHAT TAYO AY MAY LAHI NG SERPENTE

Sa ngayon, wala ng nabubuhay na purong anak ng Diyos. LAHAT NG TAO NGAYON AY GALING SA MGA ANAK NI NOAH NA PAWANG MAY HALO NG DUGO NG SERPENTE. KAYA LAHAT TAYO NGAYON AY MAY LAHI NG SERPENTE. NANANALAYTAY SA ATIN ANG PAREHONG DUGO NI ADAN AT DUGO NG SERPENTE. KAYA MAY ANGKIN SA ATIN SI SATANAS. LAHAT AY IPINANGANAK NG MAY KASALANAN. LAHAT AY KAILANGAN NG KATUBUSAN (Rom. 3:23).


ANG PARAAN NG DIYOS PARA TAYO AY MALIGTAS

“Huwag kang umiyak. Tingnan mo ang Leon sa tribu ni Judan, Ang ugat ni David, karapat dapat Siyang kumuha ng libro …” (Rev. 5:5)

Gayunpaman “Sapagka’t di maaari na ang dugo ng mga baka at ng mga kambing ay makapagalis ng mga kasalanan” (Heb.10: 4) dahil hindi nila mapapasakdal ang mga taong nagalay sa kanila (Hebreo 10:1-3). Kaya ang pinaka epektibong sakripisyo ay kinakailangan. Dahil ang lahat sa atin ay may dugo na ng serpente at ang kasalanan ay nasa ating dugo, ang isang dalisay at perpektong dugo ay dapat na isakripisyo upang bayaran ang ating dugo na nadungisan ng kasalanan. Ito ay dapat walang halo ng anumang dugo ng serpente.

At ang Dios ay nagbigay ng mas mahusay na sakripisyo! Ang ipinangakong binhi ng babae sa Genesis 3:15 ay dumating. Ang Panginoong Hesu Kristo, ang Anak ng Diyos, ay isinilang para durugin ang ulo ng serpente na walang iba kundi ang Diyablo. Siya ang Diyos na nahayag sa laman. Ipinanganak Siya ng birheng si Maria Siya upang hindi Siya mahalu-an ng dugo ng serpente na nasa dugo ni Maria, na isang makasalanan. Samakatuwid, ang Kanyang Dugo ay dalisay at walang kasalanan. Na sa pamamagitan ng kaloobang yaon tayo’y pinabanal, sa pamamagitan ng pagkahandog ng katawan ni Cristo na minsan magpakailan man” (Heb.10:10), “sa pamamagitan ng isang paghahandog ay kaniyang pinasakdal magpakailan man ang mga pinabanal “(Heb.10:14).

Ngunit hindi tayo maaaring pakabanalin hanggat hindi tayo ipinanganak muli sa Espiritu ng Diyos (Jhn.3:3-8; 11:25, 26; 1Pet.1: 2; Rom.3: 26; 1Jhn.1: 9). Kung wala ang bautismo ng Banal na Espiritu, na kung saan ay ang Muling Kapanganakan, hindi tayo makapapasok sa Kaharian ng Diyos at makita ang BUHAY, dahil tayo ay ipinanganak sa makasalanang laman, at pumaparito sa sanglibutan upang magsalita ng mga kasinungalingan, napopoot, nag-iimbot, pagkakaroon ng sekswal na pagnanasa at paggawa ng lahat ng gawaing masama.


“KAILANGAN NATING MAIPANGANAK MULI”

Kaya kailangan nating maipanganak muli sa Espiritu ng huling Adan (ang Binhi ng Diyos) at hayaang ang Kanyang Binhi (Espiritu) ay magtanggal ng mga katangian ng serpente sa atin sa pamamagitan ng Kanyang Salita. Basahin ang Juan 6:63; 1 Corinto 15:45; 1 Juan 3:9. Pagkatapos ang BUHAY ng Kordero ng Diyos ay babalik sa nananampalataya upang maperpekto siya. Kaya, “kung si Kristo ay nasa sa inyo, ang katawan ay patay dahil sa kasalanan; datapuwa’t ang espiritu ay buhay dahil sa katuwiran” (Mga Taga Roma 8:10).

“At kayo’y binuhay niya, nang kayo’y mga patay dahil sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan. Na inyong nilakaran noong una ayon sa lakad ng sanglibutang ito, ayon sa pangulo ng mga kapangyarihan ng hangin, ng espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway; Sa gitna ng mga yaon, tayo rin naman, ng ibang panahon ay nangabubuhay sa mga kahalayan ng ating laman, na ating ginagawa ang mga pita ng laman at ng pagiisip, at tayo noo’y katutubong mga anak ng kagalitan, gaya naman ng mga iba: Nguni’t ang Dios, palibhasa’y mayaman sa awa, dahil sa kaniyang malaking pagibig na kaniyang iniibig sa atin, Bagama’t tayo’y mga patay dahil sa ating mga kasalanan, tayo’y binuhay na kalakip ni Cristo (sa pamamagitan ng biyaya kayo’y nangaligtas),”
— Ephesians 2:1-5

Amen.

Mayroon lamang dalawang klase ng mga Kristiyano na nabubuhay ngayon sa mundo: Ang may kapahayagan sa totoong nangyari sa Hardin ng Eden kagaya ni Abel; at ang mga naniniwalang literal na prutas ang kinain ni Adan at Eva kagaya ni Cain. Kapatid, alin ikaw sa dalawang ito?

Pinapanalangin kong pagpalain ka ng Panginoon sa iyong pag-aaral ng Kanyang Salita.

Loading

Facebook Comments Box

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 4

No votes so far! Be the first to rate this post.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

About Author